Ogłoszenia i komunikaty

Informacja
Wiadomość, opublikowana 20-09-2017

Konsorcjum pięciu jednostek naukowych wydziałów:

* Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
* Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
* Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
* Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

zamierza ubiegać się o środki zewnętrze z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

Więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych
Wiadomość, opublikowana 13-09-2017

W związku z realizacją projektu pt. „Efektywne uczenie się języka angielskiego kluczem do lepszej komunikacji. Wielowymiarowy kurs języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jako forma realizacji III misji Uczelni'' nr umowy: POWR.03.01.00-00-C059/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
Wynik konkursu
Wiadomość, opublikowana 05-07-2017

W wyniku przeprowadzonego konkursu na otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 wyłoniono CENTRUM KOMPETENCJI Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.
Oferent spełnił wszystkie wymogi formalne i spełnia zakres merytoryczny działań objętych projektem.

Więcej...
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu
Wiadomość, opublikowana 09-06-2017

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17.

Więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług reklamowych związanych z promocją projektu
Wiadomość, opublikowana 08-05-2017

W związku z realizacją projektu pt. „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” numer RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług reklamowych związanych z promocją projektu.

Więcej...
Zapytanie ofertowe na dostawę antyram i sztalug na antyramy
Wiadomość, opublikowana 18-04-2017

W związku z realizacją projektu pt. „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” numer RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę antyram i sztalug na antyramy.

Więcej...
Usługi cateringowe w ramach projektu pt. „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” numer RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Wiadomość, opublikowana 04-04-2017

W związku z realizacją projektu pt. „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” numer RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie promocji projektu
Wiadomość, opublikowana 22-03-2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie promocji w ramach projektu "Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski" nr RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych
Wiadomość, opublikowana 02-03-2017

W związku z realizacją na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej projektu pt. „Cool-Tour. Młodzi badacze regionu 2.0”, w ramach programu Ścieżki Kopernika 2.0 współfinansowanego przez Unię Europejską, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zakwaterowania związanych z realizacją projektu
Wiadomość, opublikowana 17-01-2017

W związku z realizacją projektu pt. „Kierunek praca: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” POWR.03.01.00-30-00-S164/15 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej", Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Wiadomość, opublikowana 19-12-2016

Szczegóły w załącznikach.

Więcej...
Prezentacja publiczna założeń projektu „AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-12-2016

8 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 11.30 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań), w Sali Rady Wydziału będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Więcej...