Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia 120 h zajęć z przedmiotu „Rachunkowość” w ramach kursu pn. „Specjalista ds. finansów i rachunkowości”
Wiadomość, opublikowana 23-10-2017
loga

W związku z realizacją zadania nr 2 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy”  nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
Protokół z publicznej prezentacji wniosku o grant z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)
Wiadomość, opublikowana 12-10-2017

Protokół z publicznej prezentacji wniosku o grant z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) ,,Cyfryzacja i udostępnianie archiwalnych zasobów naukowych z dziedziny Nauk o Ziemi oraz opracowanie narzędzi informatycznych do ich analizy przestrzennej i naukometrycznej''.

Więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA 120 H ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU „RACHUNKOWOŚĆ” W RAMACH KURSU PN. „SPECJALISTA DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI”
Wiadomość, opublikowana 02-10-2017

W związku z realizacją zadania nr 2 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA 90 H ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU „FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW” W RAMACH KURSU PN. „SPECJALISTA DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI”
Wiadomość, opublikowana 02-10-2017

W związku z realizacją zadania nr 2 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA 30 H ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU „ANALIZA FINANSOWA” W RAMACH KURSU PN. „SPECJALISTA DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI”
Wiadomość, opublikowana 02-10-2017

W związku z realizacją zadania nr 2 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA 240 H KURSU PN. „METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA”
Wiadomość, opublikowana 28-09-2017

W związku z realizacją zadania nr 2 w ramach projektu pt. ”Systemy wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” nr RPWP.08.03.02-30-0173/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie promocji projektów
Wiadomość, opublikowana 28-09-2017

W związku z realizacją trzech projektów pt. „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania” o numerach referencyjnych POPC.03.02.00-00-0076/17 (kaliski), POPC.03.02.00-00-0078/17 (leszczyński), POPC.03.02.00-00-0081/17 (poznański) w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
Informacja
Wiadomość, opublikowana 20-09-2017

Konsorcjum pięciu jednostek naukowych wydziałów:

* Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
* Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
* Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
* Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

zamierza ubiegać się o środki zewnętrze z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

Więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych
Wiadomość, opublikowana 13-09-2017

W związku z realizacją projektu pt. „Efektywne uczenie się języka angielskiego kluczem do lepszej komunikacji. Wielowymiarowy kurs języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jako forma realizacji III misji Uczelni'' nr umowy: POWR.03.01.00-00-C059/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Więcej...
Wynik konkursu
Wiadomość, opublikowana 05-07-2017

W wyniku przeprowadzonego konkursu na otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 wyłoniono CENTRUM KOMPETENCJI Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.
Oferent spełnił wszystkie wymogi formalne i spełnia zakres merytoryczny działań objętych projektem.

Więcej...
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu
Wiadomość, opublikowana 09-06-2017

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17.

Więcej...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług reklamowych związanych z promocją projektu
Wiadomość, opublikowana 08-05-2017

W związku z realizacją projektu pt. „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” numer RPWP.04.04.02-30-0025/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług reklamowych związanych z promocją projektu.

Więcej...