Deklaracja dostępności strony BIP UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 5 czerwca 2018Data ostatniej istotnej aktualizacji 26 lipca 2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zamieszczone dokumenty są skanami. Dotyczy zakładek:
  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora UAM
  • Sprawozdania finansowe
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego
  • Nadanie stopnia doktora.

Wyłączenia:

 • Skany historycznych dokumentów w zakładce ,,Podstawy prawne działania uniwersytetu’’.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-18
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Biuro Organizacyjno-Prawne
  Lucyna Antczak
  E-mail: lantczak@amu.edu.plTelefon: +48 618294405

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Organizacyjno-Prawne
  Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
  e-mail: olaboch@amu.edu.pl

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.