Odwołanie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Powołując się na zapis zawarty w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu wyemitowanym w BIP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 25 maja 2018 r. - punkt V. Sposób przygotowania i złożenia oferty: „Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w przewidzianym przez ogłoszeniodawcę terminie” odwołuje się ogłoszenie:

„Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.